Leta i den här bloggen

onsdag 31 oktober 2012

Mål och mening

En ateistisk livsåskådning som bygger på en vetenskaplig världsbild behöver inte bara uttala sig om moral utan även ha en kärna som talar om vad som är meningsfullt och eftersträvansvärt. I viss mån ska det knyta ann till det vardagliga livet och erbjuda oss en möjlighet av sammanhang, att känna mening, att känna oss som del av något större. Vi lever, som tidigare diskuterat, i ett enormt fysiskt universum som erbjuder plattformen för utveckling av liv vilket i sin tur har varit basen för utvecklingen av kulturen.

Universum, livet och kulturen utvecklas över väldiga tidsrymder men likväl kan vi skaffa oss ökad kunskap om dem samtidigt som vi är en del av dem. En meningsful del. Vi människor kanske inte spelar någon större roll för det fysiska universum men det är ändå en tillfredsställande tanke att universum har gett upphov till åtminstone en livsform som skaffar sig en allt bättre förståelse för hur det är beskaffat och hur det har utvecklats. Ska den ateistiska livsåskådningen innehålla några trossatser så ligger den inomvärldsligatron att "världen är begriplig" nära till hand (med "världen" avses här universum, livet och kulturen).

Vad är då så spännande med utvecklingen av världen? Jo, det är den mest storslagna berättelsen/historien vi kan tänka oss. En pågående utveckling vi är del av och som kanske har det mesta av sin historia framför sig, som t.ex. upptäckten av liv på andra planeter. De tankar vi tänker och de ord vi talar/skriver är en liten del av ett ständigt flöde som över dagarna/åren/decennierna formar och utvecklar vår kultur på samma sätt som våra kroppar är en länk i en kedja av livet som sträcker sig tillbaka fler hundra miljoner år. Det är rimligt att anta att utvecklingen även kommer fortlöpa långt in i framtiden. Vårt privilegium är att få vara med på en del av denna resa. Våra framtida ättlingar kan utvecklas till varelser långt bortom bronsålderssagornas allra mest upphetsade fantasier om gudar. Gud skapade inte människan utan människan är en del av en långsam utveckling som kan leda mycket mycket längre.

Bild från AlltOmVetenskap.se

tisdag 30 oktober 2012

Framtidens vardag?

I dagarna drabbas amerikanska östkusten av Sandy. Ett av de värsta ovädren någonsin med orkanvindar, översvämningar, bränder, elavbrott och snökaos. Stor förödelse väntas i dess spår. Flera människoliv har redan förlorats. Utöver det mänskliga lidandet kommer stormen även ha stor effekt på amerikanska valet. Se  SvD, SvD2, SvD3 GP, GP2 och SR.

Huruvida denna storm är en konsekvens, eller har förvärrats, av klimatförändringen får vara osagt (även om det är sannolikt och det finns tecken). Däremot vet vi att det i framtiden kommer bli både fler och mer intensiva stormar till följd av de antropogena utsläppen av växthusgaser som värmer upp atmosfären. Detta i kombination med stigande världshav, till följd av smältande glaciärer, gör att vi nog får vänja oss vid stormar och översvämningar. På sikt kommer de områden som drabbats nu att bli obeboliga och så småningom hamna på havsbotten.

Vad gör vi då? Snudd på ingenting, utöver att slicka såren. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och nya rekord slås ständigt. USA leder utsläppsligan stort och fortsätter satsa på fossila bränslen. Utsläppen ökar framtida risker för betydligt värre klimatkatastrofer. Hur många stora katastrofer behövs innan vi på allvar kan ta itu med att minska utsläppen? Ödets ironi är att svaret på denna fråga i viss mån beror på resultatet av det val som stormen Sandy nu allvarlig stör.

31/10-12 Obama har lärt sig av Bushs misstag SvD, Extremt väder ett hot mot elförsörjningen SR, Död och plundring i Sandys spår GP, Valkampanjen haltar SR GP, Hus sveptes med i jättevåg SvD
1/11-12 Mitt Romney: Stoppa kriget mot kolkraften SvD
2/11-12 Sandy - ett oväder på klimatsteroider? SvD, Dödssiffra stiger GP, Fortfarande kaos SR 
4/11-12 Karin Bojs: ”Sandy” ger en försmak av framtidens klimat DN
5/11-12 Klimatkamp både här och där DN
6/11-12 New York evakuerar inför ny storm GP SvD
7/11-12 Vi måste minska utsläppen 10-20 procent per år SvD
8/11-12 New York drabbas av ny storm SvD GP
12/11-12 Kolindustri sparkar anställda efter Obamas seger GP
19/11-12 Sandy blåste liv i klimatdebatten SvD
måndag 29 oktober 2012

Norra Mali

Folket i norra Mali upplever nu en inledningen av medeltiden: aggressiva islamistgrupper ockuperar området. De rev Timbuktu-monument (SvD och GP), förbjöd radiostationer att spela musik - de ska recitera koranen, förstör moskéer, gravar och andra helgedomar. Situationen påminner om den i Afghanistan. Allt detta sker i "Guds namn". Förföljelsen riktar sig mot alla andra religiösa yttringar än en ytterst strikt tolkning av sunniislam.

Ur "Även freden måste vinnas" i DN: Attackerna och våldet riktar sig givetvis inte bara mot byggnader och andra döda ting. Ett ogift par stenades till döds. Kvinnor i norra Mali tvingas täcka sig. En man som stulit en moped fick handen avhuggen. Piskstraff och misshandel ingår också i straffsatsen när extremisterna inför sin egen tolkning av sharialagar. Kvinnor och barn tvångsrekryteras, kvinnorna som sexslavar, barnen som soldater. Fler än 300.000 människor är på flykt.

Utvecklingen kan betecknas som bedrövlig. Inte bara för de människor och kulturskatter som drabbas. Lokalt representera den även ett stort bakslag vad gäller utvecklingen av islam mot en mer demokratisk och vetenskapsvänlig religion. Vad händer nu? Ska främmande stater bekämpa extremisterna med vapenmakt? En strategi som misslyckats i Afganistan de senaste 30 åren. I DN argumenteras för att omvärlden måste "vinna freden också bekämpa den totalitära islamismen med hjälp av mer demokrati, ökat tryck på mänskliga rättigheter och upprepade krav på religionsfrihet". Svårt att veta om den strategin kan fungera. I viss mån känns det som de stora felen begicks på ett tidigare stadium. Man kan fråga sig om det inte hade varit mycket mycket bättre om omvärlden på ett tidigare stadium kunnat stödja demokratin, hjälp till bekämpa korruption, bidragit till bra allmän skolgång och en samhällsutveckling mot ökad välfärd?

Ökenfestivalen i Mali i nästa år flyttad till grannlandet
Burkina Faso. Bild från OmVärlden

söndag 28 oktober 2012

Nekrokratier

Är de abrahamitiska religionerna nekrokratier? Ja, i varje fall om man betraktar idén om gud som död. En nekrokrati är en fasad bakom vilken de verkliga makthavarna kan dölja sig. En diktatur som man så att säga skyller på andra.

Hur går då utvecklingen inom de olika abrahamitiska religionerna? Kristendomen tycks vara påväg att tappa greppet helt - man har gått från bokstavstroende till symbolisk tolkning av sina skrifter till sekularisering. Islam är, som yngre och mindre utvecklad religion, fortfarande kvar i sin medeltid med symbolhandlingar som närmast verkar hämtade ur sandlådan. Nu finns det tidiga tecken på växande tro på vetande. Kan detta vara ett första steg i en utveckling enligt Ahmed Zewails "Soft power of Science". Samhällets utvecklingen bort från vidskepelse och bokstavstroende rör sig om ett gradvis mognande, snarare än ett "Kejsarens-nya-kläder"-ögonblick.

Processen kan liknas med brokiga tonåren som avslutas med att barnet blir vuxet och själv tar ansvar för sitt liv och sitt agerande? För en del fungerar inte den processen - man vill inte klara sig själv, det känns svårt och kanske skrämmande. Föräldrarna åldras likväl och en dag tvingas man klara sig själv. De abrahamitiska religionerna har erbjudit en gud fader som tar hand som de sina. De hamnar i en sorts mental nekrokrati "Jesus lever!". Vilka mekanismer verkar då i ett samhälle som ska ta sig ur en sådan medeltid? Vägen framåt lär knappast bygga på äggkastning, islamhat och fientligheter. Antagligen är vetenskapen en av de viktigaste. Kanske kan upplysningen i dagens fundamentalistiska länder, likt medeltida Europa, börjar  med spridandet av naturvetenskapliga idéer och tankesätt?

Skillnaden mellan nekrokratiska Nordkorea där stora delar av befolkningen svälter och det extrem framgångsrika Sydkorea är slående. Vad väntar oss efter en upplysning i nu fundamentalistiska länder: en ny guldålder? I vilken begåvningar och talanger kan tas till vara för att bidra till vetenskapen och kulturens utveckling?
lördag 27 oktober 2012

Rökningens död

En ny studie som presenteras i vetenskapliga tidskriften The Lancet visar att rökning är ännu farligare än vad man hittills trott, samtidigt som fördelarna med att sluta är större. Kvinnor som slutar i medelåldern kan vinna upp till 10 år i förväntad livslängd. Tidigare har motsvarande resultat visats för män. Se SvD och GP.

Rökning som sådan, en av de vanligaste formerna av droganvändning, torde vara en av de mest meningslösa hoten mot vår hälsa. Den moderna rökning bygger på gamla religiösa ritualer. Tobak och en rad hallucinogena droger har rökts över hela Amerika så tidigt som 5000 f.v.t. som en del av shamanistiska ritualer. Idag är det rätt allmänt känt och accepterat att rökning i sig är hälsovådligt något som många drogliberaler försöker bortse från i sin propaganda för legalisering av Cannabis som dessutom har ytterligare flera negativa effekter (bl.a. sänker det IQ hos unga, skadar foster mm).

Rökning av alla sorter representerar en barbariska tradition som bara förorsaker lidande och för tidig död. I framtiden kan vi förhoppningsvis gallra ut denna tradition - ingen ungdomar ska behöva känna sig frestade eller pressade att börja röka för att kompensera sin dåliga självkänsla. En ateistisk livsåskådning måste ta bestämt ta avstånd från all sorts rökning på samma sätt som droger och doping.

29/10-12 Tänk om de ansvariga fick sex års fängelse DN

Bild från Netdoktorbloggen

torsdag 25 oktober 2012

Om arternas uppkomst

153 år efter att Darwin gav ut boken "Om arternas uppkomst" har svenskar fogat ännu en pusselbit till förståelsen av hur evolutionen fungerar. De har visat att det inte måste varan förändringar i generna som ligger bakom uppkomsten av nya arter. I stället kan det vara mutationer i kromosomerna som har betydelse för celldelningen som är avgörande när en djurart splittras upp i två nya. De har, genom att bl.s. kartlägga flugsnapparens hela arvsmassa, besvarat frågan varför två grenar av samma art skiljer sig så mycket att de inte längre kan producera fertil avkomma (som t.ex. hästar och åsnor).  Det förefaller "vara skillnader i kromosomernas strukturer – den packade formen av DNA som bildas bland annat när celler ska delas – snarare än anpassningar i enskilda gener som ligger bakom arternas splittring". Se SvD och UNT

Professor Hans Ellegren lederaren för forskargruppen: "Resultaten var överraskande. De flesta forskare har antagit att mutationer i många olika gener ligger bakom uppkomsten av nya arter. Våra fynd talar för att bara några få delar av arvsmassan är inblandad och då i regioner som ligger utanför själva generna".

Upptäckten är ett bra exempel på hur vår vetenskapliga kunskap utvecklas till en allt finmaskigare och mer heltäckande bild varteftersom fler och fler pusselbitar tillfogas. Like en bild på internet som först laddas ned i grov upplösning för att sedan bli skarpare varteftersom. Detta i bjärt kontrast till religiösa fantasier om kreation som inte har något stöd och inte förklarar någonting.

Bild från SvD

tisdag 23 oktober 2012

Otryggare kan ingen vara

Ny forskning som presenterades i gårdagens Vetenskapens värld bekräftar en tidigare observerad koppling mellan graden av otrygghet i ett samhälle och religiositet. I de länder som har bra trygghetssystem är inte medborgarna särskilt religiösa, se graf nedan. Religionen kan erbjuda samma sorts trygghet som små barn söker av sina föräldrar. Resultaten är en del av större forskningsprojekt där bland annat svenske forskaren Pehr Granqvist deltar.

Kopplingen är kanske inte så förvånade om man betraktar en del av de kristna elementen, så som "guds barn", "gud fader", bönen m.m. - alla syftar på barndomen. Religionen kan då ses som en sorts kollektiv regression inför hot och otrygghet. Lägg till detta de starka mekanismer som är involverad i tidig indoktrinering så kan man förstå varför religiösa har så svårt att ta sig ur sina vanföreställningar.

Sambandet torde också kunna förklara varför graden av religiositeten minskar när vi går mot ett tryggare och bättre samhälle i stora delar av världen. Att religiösa för att de var korkade har knappast någon hävdat (utom möjligen i Paulina Neudlings polemik mot religionskritiker, se även RVK). Många religiösa har även betydande vetenskapliga kunskaper, vissa t.o.m. inom naturvetenskap. Det kanske inte är ökande kunskaper som minskar tron på vidskepelse, utan den förbättrade tryggheten som hänger ihop med den ökad materiella standarden. I svaga stunder tror vi.

Bild från Vetenskapens Värld 22/10-12 
reportage börjar 4m30s in i klippet.

måndag 22 oktober 2012

Ex-mormonpastorn som president?

I kvällens debatt mellan president Brack Obama och republikanska kandidaten Mitt Romney kan det avgöras om supermakten USA ska ledas av en före detta mormonpastor. Skulle Romney vinna väntar oss en spännande och kanske lite mer osäker framtid. I kvällen sista debatt ska utrikespolitik och framför allt USA´s roll i världen ska diskuteras. Se DN, SvD och GP.

Vid en Romney-seger i presidentvalet är det rätt klart att miljöfrågor, jämlikhetsfrågor och hälsoreformer kommer få stå tillbaka. Mitt Romneys tokiga religiösa bakgrund som mormonpastor lär inte debatteras ikväll. Men tittar man på nyligen släppt video om mormonritualer (nedan), snudd på i klass med Scientologer, så kan man inte låta bli att häpna. Ska en man ur deras led styra världen främsta krigsmakt? Tanken går osökt till Stephen Kings klassiker "the Dead Zone" från 1983. Kanske är dags att snabba på planerna för kolonisering av Mars? Låt oss hoppas att amerikanarna gör ett rationellt val och ger Obama förnyat förtroende.

23/10-12 Jämn debatt med fördel Obama SvD & GP
25/10-12 Abortskandal skakar valrörelsen SvD & GP
8/11-12 Kristna kommentarer till valresultatet: Dagen

Se Behind the Veil i större fönster direkt på YouTube

söndag 21 oktober 2012

Måtta i allt

I förra veckan kom en dansk studie som visar att regelbunden jogging ökar den förväntade livslängden för män med 6,2 år och kvinnor med 5,6 år. Detta torde vara en instans av de gamla Greklands sju vise som lär ha myntat "Måtta i allt", på svenska "lagom är bäst", som ett förstlingsoffer av sin vishet.

Enligt hjärtläkaren Peter Schnohr: "att träna mer än tre timmar i veckan och träna intensivt är inte lika bra för hälsan på lång sikt". Han rekommenderar vanliga motionärer att satsa på lugna pass istället för högintensiva pass med maxbelastning som är inspirerade av elitidrotten:  "framför allt för att risken för skador på senor, muskler och leder är mycket större", se SvD och  European Society of Cardiology.

Dansk klokhet som vi borde kunna ta till oss i strävan efter ett längre, sundare och friskare liv!

22/10-12 Motionshets ångestframkallande SvD


från The Express Tribune (9 Jan 2012).

lördag 20 oktober 2012

Böneutrop primitivt och störande

Igår gjorde Staffan Danielsson på  en rättfram och klarsynt analys av böneutropet - en mycket gammalmodig och primitiv form att kalla till möte som inte går ihop med svensk regler om störande budskap, se SvD Bränpunkt och tidigare Långt kvar till religionsfrihet. Är kyrkklockornas ringningar en ursäkt för att i någon sorts naiv missriktad religionstolerans tillåta böenutrop så är det mer konsekvent att förbjuda dem.

För om böneutrop skulle tillåtas "ska i så fall också annan religiös, politisk, ideell och kommersiell 'propaganda' på samma sätt kunna föras ut genom luften? Det torde vara frestande eftersom det är en mycket billig informationskanal".

Klockren slutsats från Danielsson "I dagens verklighet torde kallelser till möten av olika slag kunna ske i tillräcklig grad på andra sätt än genom det offentliga luftrummet”.

26/1-13 Muslimskt böneutrop är en fråga för polisen DN

Bild från reseguiden.se

fredag 19 oktober 2012

Att ge mening

I Dagens ledare argumenterar Daniel Grahn "Kyrkans uppgift är att ge mening". I det ekonomiska höstmörker vi står inför med uppsägningar, neddragningar och psykisk ohälsa frågar han sig "Vem tar ansvar för de långsiktiga konsekvenserna? Vem garanterar människans värde? Finns det någon kraft som kan ifrågasätta våra system? Någon mer än kyrkan?"
Hans slutsats blir att "det finns hopp när världens ekonomier går mot ny vintertid. Det finns eviga värden som trotsar varje kvartalsrapport. Det finns en kärlek som i varje sparpaket garanterar ett absolut människovärde. Det finns en tro som bär över konjunkturturerna".
Om än lätt naivt så är det inget fel på budskapet. Tro, hopp och kärlek behövs men frågan är om det finns så mycket religiös tro kvar. Vi lever i en värld som allt mer karakteriseras av ett vakuum efter religioner. I tider som dessa känns det extra traumatiskt - för det kanske är som Grahn skriver "kyrkan har inget annat uppdrag än att ge människor en mening. Det är kyrkans system”. För den moderna människan i ett sekulärt samhälle känns dock löften om kärlek från en gud och om evigt liv som förljugna. De ger föga tröst. Men visst, Grahn träffar huvudet på spiken, att känna mening och känna sig delaktigt av något större blir viktigare i kärva tider: bättre brödlös än rådlös.

Den viktigaste uppgiften för en ateistisk livsåskådning är antagligen att visa på möjligheterna till mening i livet. Formulerar man om Grahns slutord till något nyktrare borde det bli: Det finns hopp, det finns framtid, det finns mening. Det finns ett större sammanhang som vi alla är del av! Oavsett konjunktur! 
Detta större sammanhang är utveckling av livet och kulturen. Vi själva och vår insats är bara en ett par tecken i ett ord, i en mening, i ett stycke, i ett kapitel, i ett band av vår gemensamma historia. Det kan ibland vara svårt att se skogen för träden, eller vägen över fjället när snöstormen drar in, men det finns en väg, det finns en framtid och det finns en utveckling. Vår utmaning blir att finna den, lär känna den och följa den. För vår tid är inte slutet, den är inte ens början på slutet men den är, kanske, slutet på början.

Vägen från kartrulle.fi

torsdag 18 oktober 2012

Inför sekulär Jul

Det verkar som om åtminstone en svensk institution har förstått vad Julen handlar om: Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg städar ut Jesus, Maria och de tre vise männen. Julen är, som bekant, i Sverige en sekulär högtid med anor i religiösa tradition som bl.a. Julblot. I ett sekulärt samhälle kanske inte "frälsaren" passar med hänsyn till kommunens krav på religiös och politisk obundenhet. Se SvD,  HD med kommentarer och Fredriksdal.se.

Nu kan man tycka att det är lite väl strängt att kasta ut Jesus och Maria när  "genuin julstämning med en blandning av gamla och nya jultraditioner" utlovas. De tre vise männen är en äldre kulturtradition (som föregår kristendomen) från astrologin. Även de är förknippade med kristendomen då de inlemmades tidigt men i grunden en "hednisk" tradition  precis som vårt julbord, tomten och granen. Mer rationellt vore kanske att ställa dem i ett hörn och tillåta andra religiösa element jämte den kristna som t.ex. Asatron och Yule (om uttrycket tillåter "ett julbord" av tradition och vidskepelse) så att var och en kan välja efter tycket och smak (jämför forna tiders rökruta).

Likväl, Fredriksdals museers beslut är ett bra sätt att väcka debatt om hur en sekulär institution ska agera för att inte utesluta medborgare (från andra religioner och renläriga ateister). Ett föredöme för alla statliga och gemensamma organ som förbereder firandet av Julen! Jämför min tidigare diskussion om sekulär ramadan.

Bravo Fredriksdals museer! Låt oss nu se fram emot en riktigt riktigt God Jul!

18/10-12 kl 12:09 Nu blir det trots allt julspel på Fredriksdal, se HD2, GP, SR. Man kan väl önska att det kristna inslaget kunde vägas upp med utställning om fornnordisk religion och kanske något om tomtens historia?
19/10-12 Dagen om Rudeln: Dagen

Bild: Julbor från julbord2013.com

onsdag 17 oktober 2012

Världsbilden

En ny jordliknande planet har upptäckts vid vår närmaste granne: trippen stjärnan Alfa Centauri som ligger drygt fyra ljusår bort (eller cirka 38 miljoner Gm, se Gigameter). Som jämförelse är avståndet till solen 8 ljusminuter (eller 150 Gm). Alfa Centauri kan beskrivas som en dubbelstjärna där Alfa Centauri A och B kretsar kring varandra i elliptiska banor med ett medelavstånd jämförbart med Uranus bana runt solen. Alfa Centauri A är lite ljusstarkare än solen och B lite svagare. Den tredje stjärnan Proxima Centauri är en mycket mindre stjärna som cirklar på större avstånd. Den nu upptäckta planeten, stor som jorden, kretsar mycket nära Alfa Centauri B med en omloppstid på bara 3,2 dagar, jämför Merkurius (som är närmast solen) som har omloppstid på 88 dagar. Det innebär att den är alldeles för varm för att kunna ha något liv så som vi känner det. Se DN, SvD, GP, ESO och Nature-artikeln.

Många planeter har redan upptäckts och det förefaller finnas planeter kring de flesta stjärnor. Det intressanta är att man upptäckt en planet av jorden storlek i vår närhet, vilket antyder att det finns massor med jordlika planeter kring stjärnor längre bort. Det kan även finnas fler små planeter i Alfa Centauri systemet.

Den dag vi upptäcker en jordliknande planet med förutsättningar för liv rycker allt närmare. Det kommer ge oss perspektiv på vår egen position i världsalltet. Världsbilden utgör som bekant grunden för en livsåskådning och därmed även religioner. De religiösa idéerna som baseras på sagor berättade vi lägereldar under bronsåldern har nästan alla slutat tro på. Frågan är hur vi kommer se på oss själva när vi till exempel upptäcker första planeten med syre i atmosfären och förutsättningar för flytande vatten? Eller finner spår av intelligent utomjordiskt liv - inte helt osannolikt. Framför oss hägrar en räcka fantastiska upptäckter som inte bara kommer att ändra vår syn på universum utan även på livet och oss själva.

18/10-12 Förklarande grafik: Discovery

Illustration från ESO

tisdag 16 oktober 2012

Längre liv

Människan har i alla tider drömt om evigt liv. Religionernas lösning har varit att lova evigt liv i himmelen. Evolutionen kan inte erbjuda individen evigt liv (det skulle vara antievolutionärt) men däremot en ökad livslängd med tiden. Nu visar statistiken att medellivslängden fortsätter öka och år 2011 var den 83,4 år för svenska kvinnor och 79,4 år för männen, se DN och SCB. Vi ligger även bra till i ett internationellt perspektiv, bara några få länder slår oss, jämför själv med Google data.

Från DN: "Medellivslängden i den industriella världen har ökat så mycket att det i dag är större skillnad mellan en svensk och en som lever i ett jägare-samlaresamhälle, än mellan jägare-samlare och vilda schimpanser. Merparten av förändringen har skett på bara fyra generationer".
Och: "Med smärtsam tydlighet visar forskningen att det inte var särskilt länge sedan vi svenskar lämnade "grottstadiet". En jägare och samlare lever i genomsnitt 31 år. År 1800 blev svenskan i snitt 32 år gammal. Hundra år senare blev hon 52, att jämföra med dagens 83".

Den tidigare diskuterade mekanismen med utvecklingstryck mot föräldraskap högre upp i åldrarna kan stå för en del av livslängsdsökningen men stor del får tillskrivas sundare livsvanor och medicinska framsteg. Uppsidan av utvecklingen är piggare pensionärer som har bättre livskvalitet. Vi kan istället för självbedrägeriet med evigt liv i himmelen (som låter rätt tråkigt) se fram emot en lycklig och aktiv ålderdom, en himmel runt hörnet.

19/10-12 Ungt blod kanske kan bromsa åldrande SR
20/10-12 Lätt jogging förlänger livet SvD

100-årskalas 1937, en nu allt vanligare företeelse,

måndag 15 oktober 2012

Alla över en kam?

I lördags diskuterades problemen med religiös intolerans som inte är något nytt fenomen. En klar tendens bland religiösa är att de drar alla ateister över en kam. Även här på bloggen har jag fått ett par inlägg åt det hållet - okunniga och intoleranta religiösa som försöker klumpa ihop alla ateister och beskylla dem för allsköns orätter.  De klarar inte av att skilja på olika ateister och olika ateistiska livsåskådningar t.ex. blir jag "som ateist" beskylld för orätter som gjort i kommunismens namn (vilket ligger mycket långt bort från vad jag argumenterar för här: t.ex. att skilja på livsåskådning och politik). Ett annat vådligt exempel är dödshotet i Haparanda.

Det är naturligtvis lika dumt att blanda ihop och förvirra livsåskådningar som religioner (som är en delmängd av livsåskådningarna). Ingen skulle t.ex. köpa ett misstänkliggörande av kristendomen med exempel och argument som berör missförhållanden inom islam eller buddism.

Samtidigt som det går att hitta exempel på intolerans får man inte glömma bort att de flesta kristna (i varje fall i Sverige) är mycket toleranta. I dagarna har vi även sett ett lysande exempel på yttrandefrihet och tolerans vad gäller den omdiskuterade Lars Vilks konstverk: en konstnärsgrupp har förvandlat det storslagna Nimis till minaret "i en anda av yttrandefrihet" se SvD, GP, Skanskan. De visar vägen för andra! Ett föredöme!

För presentation skippa fram till 3:20 in i filmen.
Film från Youtube direkt länk
söndag 14 oktober 2012

Upprop

Ibland gör de kristna mycket berömvärda saker: i dagarna samlas de i London för ett upprop mot korruption. Under kommande år ska man försöka minska korruption i världen. Korruption är ett gift som kan fräta i sönder vilket samhälle som helst. I Sverige har vi nyligen sett hur Telia betalat ut stora pengar i mutor och gjort etiskt tveksamma affärer (vilket ny sänker värdet på företaget). Se även IDG.

Korruption kan karakteriseras som ett haveri vad gäller ansvar och samhällskontrakt - personer väljer att ta  beslut som är dåligt för det gemensamma (eller för den organisation de tjänar) mot personlig vinning. En av de få effektiva medlen mot korruption är just livsåskådningar (hittills oftast i form av religiösa övertygelser). Ett sätt att få individer att gå tillbaka till sin värdegrund och ta ställning för det rätta. Detta påminner i viss mån om frågeställningar kring droger och doping.

På samma sätt som de kristna kraftsamlar för att motarbete korruption skulle mänskligheten behöva en gemensam livsåskådning som fördömer och motarbetar korruption. Tyvärr kan kristendomen nog inte längre göra så mycket åt korruptionen - den håller på att tappa greppet. Tills vi har en gemensam världsomspännande ateistisk livsåskådning som på allvar kan angripa korruptionen får vi nog leva med fler skandaler och ett ineffektivare samhälle.

15/10-12 Kina: Alla är korrupta – utan undantag
16/10-12 Snushärva tvingar bort EU-topp SvD & GP
19/10-12 15 miljoner för ett ryskt OS-kontrakt SvD
25/10-12 Scania-chefer åtalas för kickbacks i Irak SvD
                Ny mutanklagelse mot Telia Sonera SvD & GP
29/10-12 Så mjölkar regimen telekombolagen DN
2/11-12   ”Våra svenska företag mutar inte” SvD
4/11-12  Kina kan tröttna på korrumperade ledare SvD, Ny Teliaaffär: Regimen "behövde mer" GP

Bild från bloggen Petterssons gör skillnad

lördag 13 oktober 2012

Besvärlig intolerans

Ibland ser man kristna som är arga på de s.k. nyateisterna (som konfronterar religiösa villfarelser istället för att bara tolerera dem). De anklagas för att vara aggressiva och intoleranta. Nyateisterna torde dock ligga ett par steg efter kristendomens systerreligion islam som väljer att fängsla muslimer som har konverterat till kristendom, se Dagen. Även i mer demokratiska muslimskt dominerade stater är det svårt för de icke fundamentalistiska krafterna att ens göra sin röst hörd - sekulära kanaler saknas.

De kristna i Sverige är tack och lov mer toleranta vad gäller (de få fall) konverteringar till islam. Från båda religionerna "konverterar" de flesta avfällingar till sekularism eller ateism, vilket numera inte heller bestraffas i vårt land (sedan vi blivit en sekulär stat). Vad kan man dra för slutsats av det? Jo, att oavsett om man är muslim, kristen eller ateist så är det mycket bättre att leva i en sekulär stat som Sverige. Vi tycks ha storleksordningar större tolerans än vad de religiösa har i sina religiöst präglade stater och samhällen. Vi kan gott kosta på oss att ifrågasätta och förbjuda orätter och övergrepp mot barn i religionens namn, utan att för den skull vara intoleranta.

Bild från bloggen Eliassonfamily

fredag 12 oktober 2012

Innan EU dör

Dagens Nobelpris till EU får ses som ett strävande av kommittén att dela ut det innan patienten dör. Timingen förefaller marginellt bättre än förra årets nobelpris till Ralph Steinman. Vi alla EU-medborgare får naturligtvis gratulera oss till priset och att vi i nån mån lyckats hålla sams sedan andra världskriget (vems förtjänst det nu var: EU, Oppenheimer eller en mognad som kommit i vilket fall som helst). Prissumma per medborgare torde visserligen bli ringa 8 miljoner/ 500 miljoner = 1.6 öre per person. Men likväl, man kan nog unna sig några extra droppar i kvällens öl för att fira sin del i priset: 2 ppb. Eller ska de använda pengarna för att stoppa i en del av de hål som finns i södra Europa? Dår räcker det till ppm-nivå. Den stora frågan är vem som kommer vara nykter nog att hämta priset efter det firande vi har framför oss?
Se DN, SvD, GP

13/10-12 Fredligt men med oroshärdar SvD Euron ett misstag? Euron ett misstag? Tragikomisk tajming. Kan få rättsligt efterspel.
15/10-12 Schweiz armé förbereder sig för ett sönderfallande Europa SvD
16/10-12 60 procent risk för Grexit SvD
17/10-12 En sorgedag för EU-apparaten SvD
19/10-12 Halv miljard i mutor - priset för snus i EU GP


torsdag 11 oktober 2012

Doping döden

Cyklisten Lance Armstrong som är avstängd på livstid för dopning har även försett stallkompisarna med förbjudna preparat. Nu har ett massivt bevismaterial mot Lance släppts av United States Anti-Doping Agency 'USADA' (hela materialet på SportScientist.com). Lance har varit viktig kugge i en av de mest omfattande dopingprogrammen i idrottens historia. Läs mer på DN, SvD och bloggen Spring Fortare.

”Bevismaterialet visar, utan minsta tvivel, att US Postal Service Team ägnade sig åt det mest sofistikerade, professionella och framgångsrika dopningsprogrammet någonsin inom idrotten.”

Nu kanske man kan tycka att rättvisan hunnit ikapp Lance. Så enkelt är det inte. Det stora problemet med doping är inte att idrottare fuskar utan att de som dopar sig, på samma sätt som narkomaner, riskerar liv och hälsa i utbyte mot en övergående känsla av framgång, många av dem dör i förtid. Det är sannolikt att fuskaren Lance Armstrong har kortat av sin förväntade livslängd med många år (jmf Flo-Jo).

Det extra beklämmande med elitidrottare som dopar sig - då förfelas hela tanken med idrott. Istället för att de är ett föredöme och inspiration för alla oss motionärer blir de en del av den globala brottsligheten som i många fall leder till ond bråd död och svåra tragedier för anhöriga. Doping innebär inte bara risker för enskilda idrottare utan representerar även döden för hela sportsmannaandan. Se även tidigare inlägg Pakt med djävulen.

11/10-12 Svenska förbundskaptenen avvisar dopinganklagelserna AB
22/10-12  Lance Armstrong avstängd på livstid SvD, GP
25/10-12 Alla runt Armstrongs dopade. Inte svensken SvD & GP
               OS-bronsmedaljör erkänner fusk – går SvD
28/10-12 Så fuskade stjärnorna DN
31/10-12 Snaran dras åt runt cykelpampen DN

Lance Armstron, bild från East Oregonian

onsdag 10 oktober 2012

Stjärnor föds & dör

Vår sol kommer att dö om sex till sju miljarder år. Andra äldre stjärnor har redan nått fram till sin död. De slungar ut stora mängder materia i rymden under en miljard år. Till slut återstår bara kärna, en så kallad vit dvärg, som, under en mycket lång tid, svalnar till en brun dvärg. I dagens DN publiceras en bild på hur vår sol kan se ut, se nedan. Svenska astronomer har varit med och upptäckt spiraler runt stjärnan R Sculptoris i slutfasen av sitt liv. Bilden togs med det gigantiska teleskopet ALMA - Atacama Large Millimeter Array i Chile.

Det är fullt möjligt att vår egen sol, på avstånd, kommer att se lika dan ut, när den dör om många miljarder år. Vi eller snarare våra ättlingar kommer, om de överlever, inte att se ut som oss idag. Det går inte ens att föreställa sig hur de kommer se ut eller var de kommer leva. Det finns gott om tid att emigrera till andra världar (långt bortom det första steg vi funderar på idag). De kommer antagligen ha en livslängd som är mycket längre än våran, kanske flera tusen år. De har antagligen en teknologi som vi, om vi ens skulle kunna uppfatta den, inte kan skilja från  magi (Arthur C. Clarkes "tredje lag"). De kommer till och med ha utvecklats långt bortom våra samtida primitiva gudsbegrepp. För fler perspektiv se tidigare inlägg Perspektiv.

16/10-12 Planet med fyra solar upptäckt SvD & GP

Slutet för en stjärna lik solen, Bild via Uppsala universitet 
från ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)


tisdag 9 oktober 2012

Mer vidskepelse?

Idag går det att läsa debattartikel i DN med rubriken "Sverige behöver fler religiösa folkhögskolor" skriven av ett antal religiösa förespråkare. Grundargumentet är att man vill ha mer stöd till folkhögskolor där individer ges chans att förkovra sig "i sin religion" (vidskepelse). Detta står i bjärt kontrast till riktiga skolor där man på ett objektivt sätt försöker undervisa "om religion". Det är i och för sig glädjande att man har tagit distinktionen till sig. Visst, ökad kunskap om vidskepelse ökar toleransen för kulturell mångfald och förståelsen för olika folk, minoritetsgrupper och utvecklingen i konflikthärdar (är bra för att vända utvecklingen). Men det är oklart om förkovran i vidskepelse betalt med skattepengar gagnar samhället. Se även Niklas Doughertys "En vägg av åtskillnad".

Det problematiska med att begära mer pengar nu är att vi just genomgår en svår nedskärning vad gäller resurser till landets högskolor och universitet, se bl.a. Publikt, Sulf, UNT och HS i väst. Vi riskerar att hamna i en situation där det skärs ned på vetenskaplig utbildning för att istället satsas på religiösa folkhögskolor. Knappast något som gynnar landets utvecklingen, se även Självkastrerande Kunskapssamhälle, Talibaner smartare än svenskar? och Kreationister djävulens lakejer.

Ironiskt nog riskerar vi att hamna i just denna situation: regeringen kör en strategi med åtstramningar valperiodens första två år och sedan valfläsk för viktiga grupper de sista två åren. Just de religiösa minoriteterna är en sådan grupp som man vill smörja inför nästa val. Här finns röster att hämta. Detta var allt för tydligt i finansminister Borgs framträdande i årets Almedalsvecka. Jag tror de religiösa debattörernas inlägg är vältajmat. Vi kan antagligen se fram emot mindre skattepengar till kunskap och mer till vidskepelse!

11/10-12 Univ. och högskolors fasta anslag ska skäras ned ytterligare:  "Vi behöver fler forskare som tar större risker" i DN, SvD och GP

Bilden från PokerSkull.com se även ScaryForKids.com

måndag 8 oktober 2012

Djävulens lakejer

Den republikanska kongressledamoten Paul Broun har skämt ut sig å det grövsta då han kallar "evolutionsteorin och Big bang för lögner som kommer rakt ur djävulens håla”. Dessutom hävdar han att "att jorden är omkring 9 000 år gammal och att den skapades av Gud på sex dagar". Se DagenDN och tidigare inlägg Knasig Kreationism.

Om det inte vore för att han befinner sig i en kultur där den "vedertagna villfarelsen" kristendomen är så utbredd så skulle han antagligen omedelbart omyndigförklaras. Tittar man objektivt på hans uttalanden utifrån vår samlade mänskliga kunskap så kan de, likt många andra kreationister, beskrivas som lögner eller för att använda hans eget (inte helt rumsrena) språkbruk "djävla lögner". Med samma språkbruk kan de som predikar kreationismens irrläror (som uppenbarligen strider mot allt vad vetenskaplig kunskap heter) gladeligen kalla "djävulens lakejer".

Det finns naturligtvis inga skäl att anamma detta infantila och kunskapsfientliga språk varför vi får nöja oss med att beteckna de som sprider villfarelser av detta slaget som "religiösa fundamentalister". På sikt är det naturligtvis en drivkraft för att öka kvaliteten i skolundervisningen. Kreationister i allmänhet får behandlas som busungar med tillrättavisning och en klapp på huvudet. Ett sekulärt samhälle kanske även ska förvissa sig om att de inte har möjlighet att infiltrera eller påverka skolan. Respekt för kunskap (till skillnad från villfarelse) är viktig för vi även i framtiden kan fortsätta att utveckla vår teknologi och vårt samhälle. Annars riskerar vi tillbakagång, fattigdom och misär likt den medeltid som kristendomen en gång kastade oss in i.

12/10-12 Knasiga hätska uttalanden på hemmaplan: Täppas i Båsväder GPSvD och DN

Bild från bloggen The Mystic Voodoo

söndag 7 oktober 2012

Tecken i skyn

Nyheten om att en stor komet är på väg mot jordens närhet spreds i veckan som gick. Kometen har potentialen att bli den ljusstarkaste på många århundraden. Kometen, som officiellt heter C/2012 S1, kommer passera mycket nära solen (1-2 Gm dvs på en hundradel av jordbanans radie) och därefter relativt nära jorden (60 Gm) - knappt halva avståndet till solen. Detta innebär att den kan bli mycket ljusstark - starkare än fullmånen och då vara synlig även på dagen. Skälva kometen är idag en is/sten klump på cirka 3 km. Den befinner sig nu i Saturnus närhet och dyker upp på vår himmel i höstrusket 2013. Se Tidernas ljusaste i DN, One of Brightest in History NationalGeographic, Once in a Civilization ScientificAmerican och A Dream Comet Sky and Telescope (1 Gm = 1 000 000 km).

För oss har det ingen praktisk betydelse annat än ett spektakulärt himlafenomen. Möjligen kan det ge oss perspektiv på vår tillvaro och vår plats i världsaltet. Intresset för astronomi lär öka och möjligen kan det även öka intresset för utforskning av rymden och mänskliga expeditioner till Mars. Enligt tidigare är vi på väg in i en epok med privat rymdfart som på sikt förväntas öka kokurnans och sänka kostnader. Vi kan vara på väg att inleda nästa fas människans expansion av nya miljöer. Se Första privata rymdleveransen SvD och GP.

Skillnaden hur vi idag tolkar en komet med en modern vetenskaplig världsbild är slående jämfört med forna tiders fruktan för "järtecken i skyn" (jmf. konjunktion). Låt oss hoppas att det blir en inspiration vad gäller kunskap, utveckling och utforskning av vår fysiska värld!

8/10-12 Första privata godstransporten  sköts upp som planerat SvD & GP
8/10-12  Elon Musk VD för SpaceX och Tesla intervju på CBS
13/10-12 Rymdfärjan Endeavour till museum DN, SvD
29/10-12 Privat rymdkapsel landade säkert DN, SvD, GP


lördag 6 oktober 2012

Omställning för Kristna

Idag ordnas ett annorlunda evenemang i Stockholm (där det behövs) på Norrtullsgatan: Omställningsgatan se program (som pdf). Eventet är ett samarrangemang mellan miljörörelsen, i form av Transistion Sweden, studiefrämjandet och kristna organisationer. Se även blogg GetSmart.eu. Kristendomen har genom historien i stort sett varit ointresserade av miljön och miljöengagemang antagligen beroende på att det inte var något större problem när kristendomen hittades på av Jesus och sedan utvecklades till en världsreligion de följande århundradena.

Nu står kristna organisatörer på miljöns sida - medvetenheten om att vår miljö är en av de viktigaste frågorna i vår tid har, så att säga, nått ända in i kyrkans dammig och mörka hörn. Man kan spekulera om anledningen men den torde finnas i sunda drivkrafter och ökad medvetenhet inom kyrkans egna led. Kanske drivna av de ständigt krympande medlemsantalet. Det återstår dock för dem att frälsa sina egna - det blir en stor omställning efter 2000-års historia (korståg, brännande av Mayas-skrifter, stöd av slaveri, välsignande av oljekällor, motstånd mot kondomer med mera). I klassisk anda allt-går-att-tolka-ur-bibeln (med mycket fatasi) så hänvisar man till "bär som vision hittar vi i Bibelns skapelsetexter" (som och för sig ärvts från judendomen).

Vad gäller miljörörelsen så är kyrkan naturligtvis ett utmärkt forum att nå nya själar. Viktigaste för miljörörelsen att omvända icke upplysta och aktivera oss upplysta. Miljörörelsen är inte heller rädda för att ge sig ut och arbeta med grupper utanför gängse kretsar. Bravo! Jag hoppas de får många besökare både kristna och sekulära trots den hittills mycket dåliga massmedia bevakningen.

Omställningsdagen bild från programmet som pdf-fil. 

fredag 5 oktober 2012

Mytiska Kalomte

Hon fick sina 15 minuter of fame men först 1400 år senare. Graven till en Mayadrottningen Kalomt'e K'abel har upptäckts i  djunglerna i norra Guatemala. Hon levde och verkade i en samtid med Islams grundare Muhammed, Europa var inne i medeltid och  i Sverige byggde vi upp vår kapacitet och rikedom under vendeltiden inför den storslagna vikingatiden. Drottningen tros ha varit härskare av Calakmul, som var den ena av de två dominerande städerna, under den klassiska mayaperioden. Nyheten som idag sprids runt jorden har ett magiskt-mytiskt skimmer över sig. Se DN, SvD och Skanskan.

Vi vet väldigt lite om Maya, som tidigare konstaterat, därför att kristna präster och munkar på 1500- och 1600-talet, likt vår tids tallibaner, brände Mayakulturens rika litteratur. Det kan vara en av anledningarna till att det florerar rykten om att Maya skulle förutsagt undergång 2012 (utöver att mayakalendern vänder blad). Upptäckten sätter den storslagna utvecklingen av mänskliga kulturen i perspektiv. Hur många liknande högkulturer har i Asien, Afrika och Europa föregått historiskt tid? Hur många fler härskare av hela den kända världen är nu helt bortglömda? Och tvärtom - vilka namn kommer man minnas av vår tid, från vår civilisation om 1400 år? Mannen som tog första stegen på månen, Isaac Newton, Charles DarwinJames Watt, konstnärer, politiker eller någon filosof? Eller blir det kanske namnet på den första mannen/kvinnan som sätter sin fot på Mars?

8/10-12   Mer om Mayakuturen 23 min in i Vetenskapens värld
25/10-12 Mayaledare fördömer undergångsmyt GP
26/7-12 Världens äldsta mayagrav utgrävd DN

 Digital målning av David Norman från bloggen Illustrating Ideas

torsdag 4 oktober 2012

Gamla synder

Att vi släpper ut stora mängder växthusgaser är som bekant ett problem vi inte klarat av att hantera. Konsekvenserna med ett varmare klimat blir på sikt ödesdigra för oss själva. På politiska fronten är det i det närmaste stiltje med något mindre undantag.

Nu visar det sig att människans utsläpp av växthusgaser inte är något nytt fenomen: redan under romarriket var de omfattande om än blygsamma jämfört med dagens nivåer. En av de mer potenta växthusgaserna metan ökade i koncentration redan för 2000 år sedan till följd av mänskligt skogsbruk och eldning i anslutningen till dåtidens högkulturer, se DN och vetenskaplig artikel i Nature.

Det besvärliga med metan är inte bara dess potens som växthusgas, ca. 20 ggr kraftigare än koldioxid, utan framför allt de väldiga mängder som finns bundna i tundra och i arktiska vatten. Vid en snabb uppvärmning, som den jorden nu erfar, kan enorma mängder frigöras i en kedjereaktion: värmen ökar utsläppen som ökar värmen osv. se tidigare blogg  Dags för ny Noa? Reaktionen skulle närmast kunna beskrivas som en värme-explosion, även om den sker över några årtionden, och är känd under namnet "Clathrate gun hypothesis " (på svenska metanklatratkatastrof ). Namnet kommer från metanhydrat även känt som metanklatrat. Effekterna kan bli mycket påtagliga med stora ökningar av jordens medeltemperatur (t.o.m. >10° C dvs. storleksordningen större än dagens som redan har gett oss en hel del problem)

Vi kan få erfara hur vår historia med växthusgasutsläpp kan skriva inte bara historia utan även geologisk historia. Då är det en klen tröst att resan mot katastrofen inleddes redan under romartiden? Skulle de mest extrema scenarierna slå igenom kan den bästa taktiken för människans överlevnad vara att emigrera till Mars, dock föga sannolikt. Istället handlar det med största sannolikhet om en förstärkning av globala uppvärmningen.

16/10-12 Rekordtangering i september DN
19/10-12 Sommarvärme väntas i Skåne DN och rött regn i Danmark DN, GP

Bild The Great Burning of Rome från 

onsdag 3 oktober 2012

Mentalistid

Den mentala istiden som, likt en blöt yllefilt, legat över västvärlden i snart 2000 år håller nu på att smälta bort. Avsmätningen har i västvärlden kommit till ett stadium som kan liknas vid någonstans mittemellan Weichsel och den Grönländska istiden. Sverige skulle i det närmaste kunna betecknas som ett isfritt område - de fickor som finns kvar smälter sakta bort och den tynande kyrkan tampas med att banta sin organisation, inte helt smärtfritt. Kvarvarande motståndsfickor, som pingströrelsen, har försökt lära av det hårda förtrycket i fundamentalistiska stater som bygger på tidig indoktrinering. Diktaturer tappar sin legitimitet som tidigare bottnat i religiöst sanktionerat förtryck. Fortfarande har religionen visst inflytande: som i Serbien där Ecco Homo utställning används för att stoppa Pridefestival (SvD och GP).  I andra delar av världen, som många muslimska länder, får situationen betecknas som stabil på Antarktis-nivå. Ingen direkt uppvärmning, möjligen en svag motsatt reaktion men det går att se tecknen för den som har kunskapen och medlen.

Utvecklingen lär, likt globala uppvärmningen, inte gå att stoppa. Den globalt ökande kunskapsnivån som är ett resultat av ekonomisk framsteg i tidigare fattiga länder, accelererande informationsutbyte i spåren av den nya tekniken och globala utbildningssatsningar. De gamla religionerna som bygger på lägereldssagor tål inte analys och vetenskaplig granskning. De kommer sköljas bort i en tsunami av kunskap och information likt nedsmältningen av hela Weichselns europeiska inlandsis som en gång täckte detta land med ett tjockt istäcke.

Vad väntar oss sedan? Vilken grönska kan spira när kilometertjocka lager av inlandsis har dragit sig tillbaka och blottlägger fruktbar mark? Situationen på många håll i världen kanske förebådar ett enormt kulturellt och andligt uppsving när sinnen befrias och ny grogrund för blottläggs. En kulturell utveckling och tillväxtkraft vars magnitud vi tidgare bara skådat i den ekonomiska utveckling som följt industrialiseringen, nu senast i Kina. Vad kan arabvärlden åstadkomma när de tillåts utveckla kultur istället för fundamentalismens förtryck? En ny guldålder? Kan vi utveckla en gemensam moral på sekulär grund? Kommer det tillåta oss att fokusera kraften framåt: kultur, vetenskap, utforskning av universum, global demokratisering, jämlikhet, miljövård med mera?

8/10-12 By avskuren efter översvämningar SvD, GP Evakuerade undan regn i Finland SvD, GP

Bild från Norrtelje Tidning

tisdag 2 oktober 2012

Effektivare Intelligens?

Nya forskningsrön visar att både fåglar och reptiler har en del av hjärnan som motsvarar däggdjurens neocortex, de mest avancerade delarna av hjärnan, men med en annan form. Delar av fåglarnas framhjärna (dorsal ventricular ridge 'DVR') visar sig ha utvecklas från samma sorts celler som vårt neocortex men fåglarna har istället utvecklat stora knutar med neuroner. Däggdjurs, reptilers och fåglars tankecentrum har visat sig ha gemensamt ursprung "en viss typ av celler som fanns hos den gemensamma förfadern till alla fyrfotadjur för över 300 miljoner år sedan". Se vidare SvD, DN, Science Daily och vetenskaplig artikel i PNAS.

Tidigare studier av kråkfåglar har antytt att de är intelligenta, se SVT's Kråkfåglar nästan som apor. Intelligenta fåglar har även satt spår i nordisk mytologi. Fåglarna har en hjärna som är mycket mindre än vår. Den har under årmiljoners lopp haft starkt utvecklingstryck att inte bli stor (eg. tung) - en begränsning som den i viss mån delade med tidiga aporna (när "vi" fortfarande klättrade i träden). Den intressanta frågan är om fåglarna lyckats utveckla en mer effektiv hjärna. Och vad det i förlängningen skulle kunna innebära för livets möjlighet att utveckla intelligens - både på jorden och på andra platser? Det kanske finns utomjordlingar som är betydligt smartare än oss men med mindre hjärnor - vilket vi antagligen aldrig får bekräftat men idén kan ge efterklang i underhållningsbranschen. Alternativt så öppnar det möjligheter för oss att på mycket lång sikt vidareutveckla vår intelligens utan att nödvändigtvis bli tyngre och klumpigare.

Bild på E.T. från Big Thoughts From a Small Mind


måndag 1 oktober 2012

Ett i raden

Saudiarabien manifesterar sig som ett land med starkt religiöst förtryck. Landet utgör ett väldigt tydligt exempel på hur religiösa krafter omöjliggör utvecklingen av ett jämställt samhälle. Nu har svenska Ikea  anpassa sig genom att redigera bort nästan alla kvinnor ur katalogen - de får inte ens vara med på bild! Se SvD, DN och GP. I praktiken kan naturligtvis inte IKEA göra något åt rådande förhållanden i Saudiarabien men man kan tycka att det kanske vore bättre att ha en katalog utan människor på bild istället för ett ensidigt raderande.

Det tråkiga i sammanhanget är att många muslimska ledare beter sig som om kvinnoförtryck vore en naturlig del av islam (vilket det inte behöver vara). När islam grundades var den tvärtom en tolerant religion som predikades, se Muhammeds liv. I många muslimskt dominerade länder är man idag tyvärr inne i en medeltid. Ser man till Ikeas katalog så är även andra saker borttagna som ölflaskor med mera. Antagligen är katalogens utseende ett resultat av samarbete med myndigheter (inför distribution), se vidare snabbanalys i RVK. Ikea Inter System beklagar och ska ta upp diskussion med Saudiarabien för att se vad det är som har ändrats, se även SvD. Ikea säger själva att "sedlighetspolisen är inte att leka med".

I Sverige blir vi irriterade, frustrerade eller arga. Det skrivs många bloggar, kommentarer och insändare. Men vi går inte ut på gatorna och ställer till våldsamma demonstrationer. Det är och har naturligtvis varit mest synd om medborgarna, framförallt kvinnorna i Saudiarabien och några länder till, som tvingas leva under detta förtryck. Kan den arabiska våren någonsin nå fram till dessa länder? Vad krävs för att sätta igång en förändring? Räcker kunskap och utbildning, i så fall kommer de någonsin att få den?

2/10-12 Ikeas sortiment erbjuder en naturlig lösning SvD
4/10-12 Inte bara Ikea SvD

Bild från SR