Leta i den här bloggen

tisdag 28 februari 2012

Etikett I

Min ambition på denna blogg är att som ateist "sortera tankar" om världen, livet och sanningen. Detta sorterande, som jag känner ett spontant behov av, blir meningslöst (håglöst) utan mål eller inriktning. Jag har haft ett intuitivt mål hela tiden (även många år innan jag börja skriva ned tankar i en blogg) att nå fram till någon sorts livsåskådning/trosuppfattning/världsåskådning, en fast grund att stå på. Detta mål har kristalliserats ur en större ambition, som jag haft så länge jag kan komma ihåg: "att förstå världen" (huvudsakligt ett vetenskapligt projekt).
Ambitionen är inte bara av teoretisk natur utan hänger ihop med livet. Jag tror vi har mycket bättre förutsättningar att bedöma vad vi ska göra och kanske hur vi ska göra det om vi vet var vi kommer ifrån och framför allt var vi står. (jmf. Abraham Lincoln 1858)

Nu frågar jag mig vad är det jag söker? Kan det beskrivas som en livsåskådning, trosuppfattning eller världsåskådning? I denna anda är det praktiskt att kunna sätta en etikett. Vilken etikett ska jag då välja? Det beror i sin tur på vad som avses med dessa begrepp. Tittar man bara på användning får man mätt i träffar vid sökning på Google, DN resp. SvD och sist översättning till engelska som jämförelse:

Livsåskådning, 1 240 000 , 54, 125, lifestance
Trosuppfattning, 21 000, 86, 86, belief
Världsåskådning 113 000, 34, 60, worldview
Vilket antyder att alla begreppen används och debatteras någorlunda lika i dagstidningar men väldigt olika på internet, där "livsåskådning" dominerar.

Referaten nedan ger också en fingervisning om begreppens betydelse. Längre kommer jag inte idag. Fortsättning följer: Etikett IINational Encyklopin har livsåskådning och världsåskådning varsin egen notis:
 livsåskådning, de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets mening och om verklighetens innersta natur. I äldre svensk litteratur skilde man som regel mellan "världsåskådning" och "livsåskådning". Världsåskådningen omfattade då teorier om verklighetens beskaffenhet, och frågor om livets mening och mål fördes till livsåskådningen...
världsåskådning, en ofta personligt färgad uppfattning av världen och livet som ger vägledning åt handlandet. En världsåskådning innefattar filosofiska och vetenskapliga påståenden om verkligheten men bestäms av värderingar, ofta knutna till någon viss samlande princip...

Svenska Wikipedia som är modernare och mer dynamiskt men kanske inte lika tillförlitligt inleder:
En livsåskådning eller livssyn är en människas eller en organisations övertygelse eller föreställning om hur människan eller samhället är eller bör sträva efter att vara, en etik. Övertygelsen kan vara politisk, religiös eller ideologisk och kan även vara färgad av vanföreställningar och vidskepelse. Livsåskådningen omfattar i regel också motiven för denna övertygelse eller föreställning, men de teorier och hypoteser som livssynen bygger på kan sällan bevisas. Empiriska belägg saknas därför oftast. Livsåskådningar innehåller därför oftast mer av tro än av kunskap.
  Livssyn kan indelas i två huvudgrupper med olika värdegrund, i vilka olika företeelser kan vara förknippade med en människas livsåskådning: konfessionella och sekulära. Livsåskådningar som inte stämmer överens med varandra kan likväl omfatta samma värden såsom "rättvisa", "jämlikhet" och "demokrati". I hur dessa begrepp definieras, framträder skillnaderna mellan livsåskådningarna. Värdena måste brytas ned till en rad mätbara egenskaper, om livsåskådningen ska kunna studeras med vetenskaplig metod.
  Med livsåskådning likartade begrepp är aldrig helt synonyma, men stämmer någorlunda gör till exempel de svenska trosuppfattning, ideologi, "tro", "filosofi" samt "uppfattning om livets mening". Det engelska uttrycket för livsåskådning är "life stance", det spanska "concepción de la vida" (livskoncept). Livssyn kan också kombineras med en världsåskådning.


Trosuppfattning eller trosföreställning kan liksom religion definieras som ett tankesystem som försöker ge kunskap om det vi inte kan uppleva med våra sinnen och vårt rationella tänkande. Trosuppfattning är emellertid ett vidare begrepp än religion och behöver inte alls ha med andlighet att göra. Trosuppfattning kan handla om: livsåskådning, religion, världsbild, filosofi, ideologi
  Tron på ett Utopia, att ett idealsamhälle kan uppnås genom att mänskligheten omskolas ideologiskt finns exempelvis i kommunismen. Politiska ideologier kan innehålla flera trosuppfattningar. En trosuppfattning kan innefatta moraliska och etiska värderingar och omfattas av en verklighetsuppfattning som inte har något med andlighet eller gudomliga upplevelser att göra.


Världsåskådning är uppfattning om världen och det mänskliga livet. Begreppet syftar oftast på en personligt färgad syn på tillvaron som ger vägledning för handlingar.
  Världsåskådning inbegriper vetenskapliga och filosofiska påståenden om verkligheten, där värderande element av religiös eller ideologisk karaktär spelar in. En världsåskådning beskriver en konsistent och odelad känsla av existens och tillhandahåller en referensram för att alstra, upprätthålla och tillämpa kunskap.
  En mer precis definition får begreppet som direkt översättning av den tyske filosofen Wilhelm Diltheys Weltanschauung, som bygger på tradition från Kant och framåt. Termen har av flera europeiska länder anammats utan översättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar